Type to search

सूचना/समाचार

ध्येय :–

(१) छरिएर रहेको पूँजिलाई एकीकृत गर्दै दिगोपना सहितको
सक्षम, सुदृढ र व्यवस्थित वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने । 

(२) सदस्यहरुको क्षमता अभिबद्धि गरी उद्यमशिलता विकास
गर्दै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक, सामाजिक रुपले
आत्मनिर्भर बनाउने ।